La Fundació Goteo, Heres Social SCCL i Facto Cooperativa SCCL impulsen el projecte Crowdcoop​ . La proposta parteix de la necessitat de comptar amb una eina de finançament alternatiu especialitzada en l’àmbit cooperatiu que, a més de proporcionar formació i assessorament als projectes en campanya, potencïi la creació de comunitat i permeti l’aportació de fons complementaris a través del crowdfunding (micromecenatge) i el matchfunding​ ; així com d’oferir un itinerari complet per la creació de campanyes de crowdfunding, com per la creació de cooperatives fins al seu primerfinançament o el llançament d’un producte o servei. Les bases d’aquesta convocatòria fan referència a aquest programa d’assessorament, formació i acompanyament.

El projecte Crowdcoop és un projecte Singulars, promogut per la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és afavorir la creació de cooperatives, per tant, la formació es dirigeix a:

 • Qualsevol associació que vulgui transicionar a cooperativa. Projectes preexistents que, per diversos motius (una major implicació dels treballadors/es en la governança de l’empresa, la voluntat de participar en programes o ajudes orientades al sector cooperatiu, una aposta per una major transparència...) decideixen efectuar un canvi en la seva fórmula jurídica i de funcionament.

 • Projectes que comencen des dels seus inicis a endinsar-se en el món cooperatiu. Orientat a persones que han començat a treballar per constituir-se en cooperativa, sense la necessitat de què el projecte estigui consolidat o tingui personalitat jurídica.

 • Projectes cooperatius de recent creació que es vulguin consolidar i ampliar el seu equip.

Queden exclosos de la convocatòria ens públics, qui no sigui cooperativa, ni vulgui formar-ne una.

En tots dos casos es busquen projectes que també tinguin la voluntat d’aconseguir finançament a través del crowdfunding en els mesos vinents, bé sigui per finançar part de la creació de la cooperativa i augmentar així la seva comunitat, bé sigui per testar un producte o servei concret o el finançament d’una campanya concreta.

Entre tots els projectes presentats a la convocatòria se seleccionaran un màxim de 8 projectes per a la participació en el programa Crowdcoop. De la resta de candidats, els quatre que obtinguin major puntuació després dels 8 primers, quedaran en llista d’espera per si es produís una baixa. L’objectiu és poder comptar amb projectes que abastin els diferents àmbits cooperatius: treball, consum, ensenyament, agrari… i per tant, seleccionar, com a mínim, un projecte de cada àmbit, però aquests números poden variar en funció de la qualitat de les propostes rebudes. La Fundación Goteo, Heres Social i Facto Cooperativa es reserven la possibilitat de seleccionar menys projectes o fer una repartició diferent entre els àmbits cooperatius.

Per a fer aquesta selecció es considerarà la viabilitat general de la proposta i l’adequació del projecte a les possibilitats que ofereix el micromecenatge com a mitjà de finançament,
segons els criteris de valoració que es presenten a continuació i el fet que estiguin ubicats dins de l’àmbit del programa.

Els criteris són:

 1. Que el projecte estigui en una fase de concreció, que es presenti un pressupost coherent i un pla de desenvolupament efectiu i realista i que tingui en compte la seva sostenibilitat futura. S’ha de presentar un projecte de manera documentada, és a dir, un pla de negoci que inclogui un anàlisi mínim de viabilitat tècnica i econòmic (2 punts)
 2. Que el projecte compti amb persones o un equip que tingui experiència i capacitat per difondre de manera atractiva, que tinguin una comunitat de suport i que es comprometin a dur a terme un pla de comunicació per a incrementar les possibilitats d’èxit de les seves campanyes (2 punts)
 3. Que tinguin identificats els grups d’interès per al seu projecte (1 punt)
 4. Que, de cara a la campanya de crowdfunding, mostrin interès i capacitat per proposar recompenses atractives pels seus grups d’interès, que siguin sostenibles i cobreixin diferents trams de valor econòmic. Es valorarà la posada a disposició de recursos d’ús comú i l’ús de llicències lliures. (1 punt)
 5. Compromís social del projecte i capacitat de generar cohesió social i convivència. Es valorarà la generació de valors desitjables per la comunitat, que tinguin efectes positius i transformadors de l’entorn, que el projecte tingui entre els seus objectius tenir un impacte en l’economia social, cooperativa o solidària (1 punt).
 6. Si el projecte està composat per persones en risc d’exclusió* i/o persones amb bagatge migratori i/o persones del col·lectiu LGTiB, s’aplica la discriminació positiva (1 punt)
 7. Que el projecte integri la paritat en la seva governança (1 punt)
 8. Que el projecte s’adeqüi als Objectius de Desenvolupament Sostenible de NNUU dins del seu àmbit (1 punt)
 9. Que, com a mínim, una persona de l’equip tingui disponibilitat per a assistir a les sessions de formació, mentorització i networking en un 80% del total (1 punt)
 10. Que el projecte generi llocs de treball de qualitat ubicats a Catalunya (1 punt)

TOTAL MÀXIM DE PUNTUACIÓ: 12 PUNTS

 • S’entén com a «persones en risc d’exclusió» dones i/o joves fins a 29 anys, sense estudis superiors; persones en atur de llarga durada, persones en atur de més de 45 anys, qualsevol persona en situació d’exclusió social o amb especial dificultat d’inserció laboral que figuri entre els següents col·lectius: Persones perceptores de la Renda mínima d’inserció o de la Renda garantida de ciutadania, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista (física o psicològica), persones joves més grans de 16 anys i de menys de 30 provinents d’institucions de protecció de menors, persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses; persones amb problemes d’addicció que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social, persones refugiades o demandants d’asil, persones participants en programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió o amb dificultats especials.

Entre el 18 de febrer i el 18 de març a les 20.00, ambdós inclosos, es manté obert el termini de convocatòria per a la preparació, consultes tècniques enviament de propostes per a la posterior valoració per accedir a la formació integral dins del programa Crowdcoop.

La presentació de les propostes es durà a terme a través d’un formulari web que es pot trobar clicant aquí. Convé no deixar la tasca d’omplir el formulari per al darrer moment. S’hauran d’omplir tots els camps requerits del formulari: títol, descripció breu, ...

Finalitzat el termini de presentació de projectes, el 14 d’abril a les 20.00 no s’acceptaran noves propostes per aquesta convocatòria.

Valoració i selecció de projectes

Una vegada tancat el termini de la convocatòria, els projectes seran avaluats i seleccionats per l’equip avaluador de Goteo.org, Heres social i Facto Cooperativa, composat per representants de l’equip d’assessors de la plataforma Goteo.org, representants de Heres Social i Facto Cooperativa. L’equip avaluador podrà sol·licitar més informació sobre els projectes. En total, es seleccionaran 8 projectes. La notificació als agents promotors dels projectes seleccionats es realitzarà de manera individual via correu electrònic el dia 16 d’abril de 2020. La llista completa es publicarà al web de Crowdcoop abans del 15 d’abril de 2020.

Els projectes seleccionats hauran de llançar les seves campanyes de crowdfunding entre l’1 de maig de 2020 i l’1 de setembre de 2020, preferiblement entre l’1 de maig i l’1 de juny. S’ha de tenir present que juliol i agost són mesos que es desaconsellen per llançar campanyes de crowdfunding.

Cada projecte disposarà del seu propi espai de presentació, blog per notícies i actualitzacions, eines de comunicació 2.0, vinculades al pressupost mínim i una segona ronda de 40 dies més, vinculada al pressupost òptim del projecte (més informació sobre aquest aspecte a l’apartat 5 d’aquestes bases reguladores).

El crowdfunding és un sistema de micro-mecenatge que permet implicar al sector privat, així com fer créixer la comunitat de la cooperativa a través del co-finançament del projecte o de l’aportació de altres necessitats que tingui el projecte.

D’acord amb el funcionament general de Goteo, si durant la primera ronda de finançament de 40 dies els projectes no aconsegueixen la quantitat mínima de finançament determinada, no es realitzarà el pagament de les quantitats compromeses pels cofinançadors i per tant, l’agent promotor no rebrà el crowdfunding.

Una vegada finalitzats els 80 dies de campanya i determinades i esmenades les possibles incidències en el cobrament als cofinançadors, es realitzarà el pagament a l’agent promotor de cada projecte, descomptades les comissions de la plataforma i les bancàries, juntament amb un informe econòmic que especifica la naturalesa i l’origen de totes les aportacions rebudes pel projecte durant la campanya. El pagament tant del crowdfunding es realitza en un màxim de 60 dies després de la finalització de les campanyes.

Aquí i aquí podeu trobar més informació al respecte.

Procediment de pagament

Els projectes que assoleixin l’èxit, abans de rebre el pagament, firmaran un contracte amb la Fundació Goteo en el que s’explicaran totes les condicions i les assumpcions de compromisos per totes les parts implicades. La Fundació Goteo cobrarà als projectes que assoleixin l’èxit una comissió del 4% del total de la quantitat recaptada per part dels privats, en concepte d’utilització dels serveis de la plataforma, suport tècnic, gestió de pagaments i cobraments, etc. A això cal sumar les comissions derivades de les transaccions econòmiques (que se situen al voltant del 2% d’el que es recapti, depenent de si la majoria de les aportacions han estat realitzades per Paypal o altres passarel·les de pagament). Informació més detallada es pot trobar a goteo.org.

En el suposat cas que el projecte no assoleixi el pressupost mínim, no es cobrarà cap comissió i el desenvolupament de la campanya no comportarà cap cost per als agents promotors. La suma total obtinguda de les aportacions privades –una vegada descomptat el 4% del total corresponent a la comissió de Goteo, així com les despeses bancàries derivades del micromecenatge ciutadà-, s’abonaran a un compte bancari que cada projecte haurà facilitat abans d’iniciar la campanya.

La resta de serveis relacionats amb la campanya: comunicació i difusió de la iniciativa, organització d’accions divulgatives i assessorament personalitzat per a cada projecte, seran assumits dins de les tutories de la formació integral.

El micromecenatge es basa, més que en demanar, en implicar i afectar els diferents grups d’interès existents al voltant d’un projecte, raó per la qual, més enllà d’una forma d’aconseguir finançament, planteja una nova forma de relacionar-se i col·laborar. Crowdcoop es desenvolupa a través de Goteo.org, una xarxa social per al finançament col·lectiu (aportacions monetàries) i col·laboració distribuïda (serveis, infraestructures, microtasques, i altres recursos); Crowdcoop l’adaptació de la plataforma de crowdfunding al mon cooperatiu, des de la que s’impulsa, gràcies al compromís de la ciutadania, el desenvolupament autònom de projectes creatius i innovadors amb finalitats de caràcter social.

Goteo és una plataforma de captació de micromecenatge perquè persones i organitzacions puguin dur a terme amb èxit projectes socialment rendibles, sostenibles i perdurables en el temps. Iniciatives que generin noves oportunitats per la millora constant de la societat, orientades a propiciar canvis positius en els llocs on es desenvolupen, contribuint a enfortir la comunitat que les genera i/o acull (bé social); i que necessàriament tinguin un ADN obert a través del qual enriquir els béns i recursos comuns, assegurant així la possibilitat de transferència i reutilització pel número més gran possible de persones i col·lectius (fomentant, per tant, el bé comú). El micromecenatge en general i Goteo en particular, tenen una sèrie de peculiaritats que s’han de tenir en compte per poder ajustar de manera més eficaç els projectes que es presentin. A continuació algunes d’aquestes qüestions:

Pressupost mínim i òptim

A l’hora de fixar el pressupost del projecte, s’ha de dividir especificant un mínim i un òptim. Aquests pressupostos s’aconsegueixen en una primera ronda de campanya de 40 dies per aconseguir el mínim i una segona ronda de 40 dies per aconseguir l’òptim. L’objectiu de la campanya és superar el pressupost mínim; a partir que s’hagi aconseguit arribar a aquesta meta, la resta de la recaptació s’ingressarà tot i que no s’arribi al pressupost òptim.
El pressupost mínim ha d’incloure les taques i partides fonamentals i imprescindibles (és molt important contemplar al pressupost les despeses relatives a la producció i enviament de recompenses individuals i retorns col·lectius, així com les comissions de Goteo i de les transaccions bancàries).

Compromís social: promovent allò lliure i obert

El crowdfunding vol ser un eina que vagi més enllà del finançament i permeti generar comunitat, potenciar el retorn a la societat; des de Goteo es vol contribuir acompanyant processos de crowdfunding que permetin aprofundir en mecanismes de transparència, en transferir coneixement i compartir els resultats d’allò que es fa de manera que es puguin reutilitzar, processos que promoguin el desenvolupament dels bens comuns, del coneixement lliure i el codi obert. És per això que es vol promoure l’us de llicències lliures (per exemple: Creative Commons o GPL, General Public License) que permetin compartir coneixement i donar accés al codi font, a productes i recursos, a formació, a arxius i continguts relacionats amb l’activitat per a la qual busquen cofinançament, i que puguin reproduir-se, copiar-se, reutilitzar-se i remesclar-se.

Els/les impulsors/es dels projectes hauran de ser els/les autors/es dels materials compartits amb llicències lliures o obertes. La tria de la llicència més adient (més o menys oberta) és decisió de l’autor/a i definirà el límit d’ús a tercers (altres persones o organitzacions). Encara que es valoraran especialment projectes amb llicències obertes, és possible presentar projectes amb qualsevol tipus de llicència. Goteo, en tot cas, es compromet a respectar els termes de la llicència de cada projecte en la seva integritat.

Recompenses individuals

De forma complementària als retorns col·lectius, els projectes han d'oferir recompenses individuals dirigides a les persones que financin directament cada projecte. Aquestes recompenses depenen de la quantitat aportada i van des de diferents formes agraïment i visibilitat vinculada al projecte, fins a l'oferiment de productes i serveis relacionats i complementaris més o menys sofisticats, depenent de la quantitat aportada, passant per marxandatge, visites tècniques, invitacions a presentacions en primícia, tallers, etc.

Col·laboració distribuïda

A Goteo, a més d'amb aportacions econòmiques, es pot contribuir col·laborant amb els projectes de diferents formes: des de micro tasques (traductors, testers, prescriptores) fins a préstecs de materials (transport, equips) o cessió d'infraestructures (espais, instal·lacions). Per això és necessari que els projectes especifiquin clarament en què necessiten col·laboració.

Altra informació rellevant

Per preparar millor el projecte de micromecenatge recomanem consultar els següents materials:

 • Decàleg per desenvolupar un projecte a Goteo
 • Condicions generals i Preguntes Més Freqüents sobre Goteo
 • Sobre el pla de comunicació i estratègia de difusió
 • Sobre a què ens referim amb lliure i obert i la diferència (complementària) amb el que és social
 • Alguns exemples de retorns col·lectius

Per a més informació sobre la convocatòria, fases de desenvolupament, tipus de projectes, a més d'altres aclariments i qüestions pràctiques sobre Crowdcoop pots contactar amb nosaltres a través de:

Fundación Goteo: Javier Carrillo // [email protected]

Heres Social: Bárbara Gómez // [email protected]

La participació en la convocatòria Crowdcoop s'ajusta a les Condicions generals de Goteo i suposa l'acceptació íntegra i incondicional d'aquestes bases per part de qui impulsi cada projecte, així com l'assumpció de tots els compromisos que es deriven dels contractes amb les parts implicades: Fundació Goteo, Heres Social i Facto Cooperativa. A més, es pressuposa la garantia de l'autoria i titularitat del projecte presentat i la no vulneració dels drets de propietat intel·lectual sobre cap obra aliena.

Descarregar .PDF amb les Bases del Programa Crowdcoop

Imprimeix o visualitza en un arxiu tots els punts per a preparar la teva aplicació al programa.
Descarrega

Els nostres impulsors i col·laboradors

Un projecte dut a terme per les següents entitats:

  ESS
  Treball
  Ministerio